Algemene Voorwaarden van Fotoalbum.nl

Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen Fotoalbum B.V. en de besteller zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden op het tijdstip van de redactie van deze voorwaarden op internet van toepassing. De Algemene Voorwaarden kunnen door de besteller in zijn computer worden opgeslagen en/of worden uitgeprint. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fotoalbum B.V. in relatie tot haar producten aangeboden op Fotoalbum.nl, Fotoalbum.be, Albumphoto.be, Albumfoto.es en Albumphoto.fr of afgeleiden daarvan. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1. Algemene Voorwaarden

Fotoalbum B.V. biedt op de door haar geëxploiteerde websites willekeurige derden de mogelijkheid om willekeurige fotobestanden in zogenaamde fotoalbums of fotoproducten op te slaan, te uploaden, te bewerken en via internet toegankelijk te maken voor een bepaalde of onbepaalde groep personen. De onderstaande Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op het digitaal ontwikkelen (printen) en eventuele andere diensten van Fotoalbum B.V. op de door haar geëxploiteerde websites.

Indien hierna claims van of tegen Fotoalbum B.V. genoemd worden, dienen deze claims respectievelijk door en tegen Fotoalbum B.V., Keizersgracht 560, 1017EM Amsterdam, Nederland te worden ingediend. Verder dienen alle klachten in het kader van de contractuele betrekkingen aan het adres van Fotoalbum B.V. te worden gericht.

Identiteit van de onderneming

E-mail adres: service@fotoalbum.nl
Telefoonnummer: 020-3204984
KvK nummer: 34311169
BTW nummer: NL819864766B01

2. Contractant

Contractant van de besteller is het bedrijf Fotoalbum B.V., hierna genaamd de Aanbieder.

3. Overeenkomst

De besteller geeft opdracht aan de Aanbieder voor het maken van digitale foto's alsmede de eventueel daarmee in verband staande andere prestaties (hieronder: goederen). Het contract komt tot stand als de door de besteller per internet gegeven opdracht door de Aanbieder d.m.v. e-mail is bevestigd.

4. Welke kosten worden in rekening gebracht?

De levering van de goederen vindt plaats tegen de prijzen op de dag van het sluiten van het contract. De prijs is samengesteld uit de koopsom en desnoods de verzendingskosten incl. alle belastingen en andere bestanddelen. De aanbieder behoudt zich het recht voor dat als er fouten op haar website mochten zijn zoals bijv. schrijf- dan wel rekenfouten zij de correcte prijs in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de besteller indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn het recht de bestelling te annuleren. Alle prijzen zijn in Euro aangegeven. De prijzen zijn inclusief de telkens van toepassing zijnde wettelijke BTW. De Aanbieder geeft geen garantie dat de zakelijke besteller via de voorbelastingaftrek aanspraak kan maken op de wettelijke BTW. Voor de levering worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten wordt bij de bestelling aan de klant meegedeeld.

5. Levering en verzending

De levering van de bestelling geschiedt volgens de op de website vastgelegde bepalingen voor zover tussen de besteller en de Aanbieder niets afwijkends is overeengekomen. De Aanbieder heeft het recht in gedeeltes te leveren.

6. Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van alle goederen uit dezelfde opdracht blijven de goederen eigendom van de Aanbieder.

8. Hoe zit het met de rechten op mijn foto's?

Alle rechten op de foto's zijn voorbehouden aan de auteur, dus doorgaans aan uzelf, als u de auteur bent. Voor verschillende diensten, onder andere voor de fotoalbums op internet en hier in het bijzonder voor de halfopen of openbare fotoalbums, moet u echter bepaalde rechten op uw foto’s toekennen aan de Aanbieder, zodat de Aanbieder de online Albumviewer service kan uitvoeren. Dit wordt als volgt beschreven:

Definitie halfopen fotoalbums, openbare fotoalbums: Een halfopen fotoalbum is een fotoalbum die u zelfs gedeeld heeft met bepaalde mensen zoals uw familie, vrienden of reisgenoten. Alleen de mensen die uitgenodigd zijn om het fotoalbum te bekijken kunnen het fotoalbum inzien. Een openbaar fotoalbum is een fotoalbum die voor iedereen zichtbaar is. Uw album verschijnt dan ook in de openbare ruimte van de Albumviewer.

Door het aanmaken van halfopen of openbare fotoalbums maakt de klant de hierin aanwezige fotobestanden toegankelijk en kunnen ze op internet door derden opgeroepen worden. Door de bestanden in een halfopen of openbaar fotoalbum te plaatsen, gaat de klant ermee akkoord dat derden via de betreffende webserver van Fotoalbum toegang tot zijn fotoalbums hebben en de hierin aanwezige fotobestanden bekijken, deze in het geheugen van hun gegevensverwerkende apparatuur opslaan of laden en bewerken en/of met behulp van de diensten van Fotoalbum digitaal laten ontwikkelen. Fotoalbum verleent in dit geval slechts de technische toegang en biedt de technische mogelijkheden tot verveelvoudiging van de door de klant gepubliceerde fotobestanden door de betreffende gebruiker van de dienst of de opdrachtgever. De klant geeft Fotoalbum kosteloos en niet exclusief het recht de door hem in halfopen of openbare fotoalbums geplaatste fotobestanden in het kader van de digitale ontwikkelservice van Fotoalbum te verveelvoudigen en te verspreiden.

9. Auteursrecht en Strafrecht

Voor de inhoud van de overgedragen fotogegevens is de besteller alleen verantwoordelijk. Bij het plaatsen van de opdracht garandeert de besteller aan de Aanbieder dat bij het afwikkelen van de opdracht volgens de voorschriften geen auteurs-, merk- dan wel andere rechten van derden worden geschonden. Alle uit een eventuele schending van deze rechten ontstane gevolgen komen ten laste van de besteller en de besteller vrijwaart de Aanbieder. Met het plaatsen van de opdracht geeft de besteller de garantie dat de inhoud van de overgedragen fotogegevens niet de strafwetten, met name de bepalingen voor de verspreiding van kinderpornografie overtreden. Mocht de Aanbieder overtredingen tegen deze garantie bekend worden dan zal de Aanbieder onmiddellijk het bevoegde Openbare Ministerie inschakelen.

10. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het is de besteller bekend en hij gaat ermee akkoord dat zijn voor de afwikkeling van de opdracht alsmede de opslag noodzakelijke persoonlijke gegevens op informatiedragers worden opgeslagen. Hij gaat uitdrukkelijk akkoord met het inwinnen en de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. De besteller gaat bovendien er mee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens voor het natrekken van zijn kredietwaardigheid aan een informatiebureau worden doorgegeven. De verwerking van de gegevens vindt plaats met inachtneming van de wet op de bescherming van gegevens. Alle gegevens worden door de Aanbieder vertrouwelijk behandeld. De besteller heeft het recht zijn toestemming op elk moment, ook in toekomstige gevallen, te herroepen. De Aanbieder verplicht zich voor het geval van een herroeping tot het onmiddellijke schrappen van de persoonlijke gegevens tenzij een bestelling nog niet volledig is afgewikkeld. Bij het plaatsen van de bestelling gaat de Aanbieder ervan uit dat de besteller zijn informatiegegevens ook tot na het moment van de levering van het werk aan hem beveiligt. Een beveiliging van de door de besteller geleverde gegevens door de Aanbieder gebeurt niet. De door de klant doorgegeven fotogegevens worden na het afsluiten van de opdracht gewist. Uitgezonderd daarvan zijn die fotogegevens die op wens van de klant worden opgeslagen.

De Aanbieder zal de bij de registratie van de klant als gebruiker van de Albumviewer op de webserver van de Aanbieder achtergelaten gegevens opslaan ten behoeve van de beschikbaarstelling van alle door Fotoalbum aangeboden Albumviewer diensten. De Aanbieder zal uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming opslaan en verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief. In de informatie over gegevensbescherming leest u meer hierover en ook hoe u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het opslaan van uw gegevens voor toekomstige doeleinden. De Aanbieder heeft het recht dringende systeeminformatie ook zonder toestemming naar het opgegeven e-mailadres te sturen. Meer info over de gegevensbescherming is te vinden op de volgende pagina: over gegevensbescherming.

11. Hoe lang kan ik gebruik maken van Fotoalbum?

De klant en de Aanbieder zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst over het gebruik van de het account op te zeggen. Er hoeft wat dat betreft geen termijn in acht te worden genomen. Met de opzegging van het account wordt de toegang van de klant tot diens account geblokkeerd en worden de door Fotoalbum beheerde gegevens van de klant en fotobestanden verwijderd, tenzij het verwijderen in tegenspraak met dwingende wettelijke voorschriften is.

12. Hoe werkt de digitale ontwikkelservice?

Met de digitale ontwikkelservice biedt de Aanbieder de klant de mogelijkheid om zijn digitale fotobestanden tegen een vergoeding digitaal te laten ontwikkelen. Hierbij kan de klant zijn fotobestanden op fotopapier, in fotoalbums of in combinatie met een van de vele door de Aanbieder aangeboden fun-producten (bijvoorbeeld een fotomok, fotokalender etc.) laten ontwikkelen.

Tussen de Aanbieder en de klant komt een overeenkomst over de digitale ontwikkeling van fotobestanden tot stand, wanneer de Aanbieder een passend aanbod van de klant per e-mail bevestigt of op een andere wijze het aanbod van de klant accepteert, bijvoorbeeld uiterlijk door de levering van de ontwikkelde foto’s of producten.

De Aanbieder levert de ontwikkelde foto's/producten op het in de bestelling genoemde leveringsadres. De ontwikkelde foto's/producten blijven eigendom van de Aanbieder tot volledige betaling. De betaling geschiedt uitsluitend giraal op de door de klant bij de bestelling aangegeven betaalwijze. Door de Aanbieder aangegeven leveringstermijnen zijn niet-bindend. De Aanbieder is gerechtigd tot deelleveringen.

13. Hoe zit het bij gebreken aan de producten?

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen we dit door een vervangende levering. Indien een vervangende levering niet lukt heeft de besteller het recht het contract te ontbinden of een gereduceerde betaling (mindering) te eisen. Bij ontbinding dient de besteller het product te retourneren.

Het kan natuurlijk zijn dat u niet tevreden bent met uw bestelling. Om het niet onnodig ingewikkeld te maken volstaat de uitleg voorzien van een foto. Pas wanneer onze productie het product heel graag in handen heeft om te kijken hoe ze de productie nog verder kunnen verbeteren, kan het zijn dat we je vragen om het product naar ons op te sturen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.

14. Informatie over herroeping

Het recht op herroeping van de opdracht is uitgesloten omdat de gemaakte opdracht naar de wensen van de besteller zijn gemaakt en overeenkomen met zijn persoonlijke behoeftes.

15. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

De Aanbieder is alleen aansprakelijk voor schades aan de goederen zelf. Aansprakelijkheid voor gevolgschades door gebreken is uitgesloten. Verdergaande eisen door de besteller, ongeacht op welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten. Aansprakelijkheid op grond van beschadigingen of het verlies van datagegevens op eigen of andere informatiedragers of op de elektronische transmissiewegen en netwerken is uitgesloten. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op gevallen van grove nalatigheid of opzet van de kant van de Aanbieder. Bij het schenden van belangrijke verplichtingen uit het contract beperkt zich de aansprakelijkheid op de redelijkerwijs te voorziene schade.

16. Kwaliteit van geleverde producten

Tussen het door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Fotoalbum B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. Fotoalbum B.V. wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.

17. Waar staat Fotoalbum voor in?

a) Fotoalbum B.V. is aansprakelijk bij de niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, het ontbreken van toegezegde eigenschappen en bij aanspraken van de klant op schadevergoeding volgens de wet op de productaansprakelijkheid. Bovendien is Fotoalbum B.V. alleen bij opzet of grove nalatigheid van Fotoalbum B.V. en zijn assistenten aansprakelijk voor schadevergoeding. Fotoalbum B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade of atypische schade van welke soort dan ook. Dit geldt ook voor de vergoeding van winstderving, gebruiksderving of immateriële schade. Fotoalbum B.V. is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens van de klant, als de klant heeft gegarandeerd dat deze gegevens met redelijke inspanning gereconstrueerd kunnen worden uit gegevensmateriaal dat in machineleesbare vorm beschikbaar wordt gehouden. De bovenstaande regelingen zijn ook van toepassing, indien aansprakelijkheid van Fotoalbum B.V. niet op een overeenkomst, maar op de wet berust.

b) Fotoalbum B.V. is alleen verantwoordelijk voor eigen inhoud op de website. Fotoalbum B.V. wijst de verantwoordelijkheid voor inhoud die door derden geplaatst wordt (bijvoorbeeld in gastenboeken, op fora, in chats of andere interactieve diensten) uitdrukkelijk af. Fotoalbum B.V. neemt tevens geen enkele verantwoording voor de inhoud van andere homepages, die via zelf of door andere gebruikers geplaatste links bereikt kunnen worden.

18. Kan ik verrekenen?

De klant heeft alleen recht op verrekening, als de eisen rechtsgeldig bevonden, onbetwist of door Fotoalbum B.V. schriftelijk erkend zijn. De klant kan alleen een beroep doen op een retentierecht, als de eisen op dezelfde overeenkomst berusten.

19. En verder?

Plaats van levering voor alle verplichtingen uit dit contract is de vestiging van de Aanbieder. In het geval van rechtsgedingen in verband met deze zakelijke relatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. De bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegestaan, Utrecht.

20. Salvatoriaanse clausule

Zijn of worden enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of dit aanvullend contract ineffectief dan raakt dit niet de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Deze blijven voor beide partijen van toepassing. Voor het geval dat een afzonderlijke bepaling ineffectief geworden is doen de contractanten moeite een nieuwe overeenkomst te bereiken onder inachtneming van de wederzijde belangen die het dichtst bij het economisch doel van de ineffectief geworden bepaling komen.

Versie: december 2016

!
Je gebruikt een erg oude webbrowser.
Er is een grote kans dat de website niet functioneert zoals het hoort.
Upgrade mijn browser